Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy

1. 9. 2014

S T A N O V Y

 

Bytového družstva Ve Struhách 14, Praha 6

 

podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích (dále jen: „zákon“)

  

I.

Základní ustanovení

 

Článek 1

Obchodní firma a sídlo družstva

 

l. Obchodní firma je Bytové družstvo Ve Struhách 14, Praha 6.

   Sídlem družstva je: Praha 6, Bubeneč, Ve struhách č.p. 993/14, PSČ 160 00.

2. Bytové družstvo Ve Struhách 14, Praha 6 (dále jen: „družstvo“) se zakládá na dobu neurčitou.

3. Družstvo je právnickou osobou, vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

4. Družstvo musí mít nejméně tři členy.

 

Článek 2

Předmět činnosti

 

l. Předmětem činnosti družstva je zajišťování bytových potřeb svých členů.

2. Družstvo zejména zabezpečuje:

   a) údržbu, opravy a modernizaci objektu, který má ve vlastnictví, s výjimkou vnitřního vybavení družstevních bytů, pokud členská schůze družstva nerozhodne jinak.

   b) rozvody el. energie, plynu, vody a odvod kanalizačních splašků s výjimkou vnitřních rozvodů v bytech (tj. od svorkovnic jističů, resp. stoupačky tlakové a odpadní vody).

3. V případě havárie stoupačky v jednotlivých bytech uhradí náklady na opravu družstvo s výjimkou škod na zařízení bytu.

4. Družstvo zabezpečuje další činnosti a služby schválené členskou schůzí, pokud se bezprostředně týkají činnosti družstva.

5. Družstvo koordinuje společnou péči o dům a společné prostory (např. barevné sladění nátěrů oken, zábradlí, společných interiérů atd.). Dohodnuté postupy jsou pro všechny členy družstva i uživatele nebytových prostor závazné.

 

                                                           

II.

Základní kapitál, družstevní podíl, členský vklad

 

Článek 3

Základní kapitál družstva

 

Základní kapitál družstva je tvořen souhrnem členských vkladů, k jehož zaplacení se zavázali členové družstva.

 

 

Článek 4

Družstevní podíl

 

1. Práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu představují družstevní podíl. Družstevní podíl se skládá z majetkových a nemajetkových práv a povinností člena.

2. Majetkové právo a povinnosti člena družstva představuje členský vklad, kterým je základní členský vklad a další členský vklad.

3. Zastavení družstevního podílu je vyloučeno.

 

 

Článek 5

Základní členský vklad

 

1. Výše základního členského vkladu je pro všechny členy stejná a činí 6.250 Kč (šesttisícdvěstěpadesátkorunčeských).

2. Základní členský vklad je peněžitý a přede dnem splacení vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu členství v družstvu nevznikne. Základní členský vklad nelze za trvání členství v družstvu členovi vracet, a to ani zčásti.

 

 

Článek 6

Další členský vklad

 

1. Člen se může podílet na základním kapitálu družstva více dalšími členskými vklady formou sjednání písemné smlouvy s družstvem o převzetí vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu.

2. Podle podmínek a potřeb družstva může členská schůze schválit možnost splnění vkladové povinnosti k dalšímu členskému vkladu či jeho části formou nepeněžitého dalšího členského vkladu. Nepeněžitým dalším členským vkladem může být především pořízení nebo rozšíření družstevního bytu změnou dokončené stavby přístavbou, vestavbou, nástavbou, apod.

3. Nepeněžitý vklad ocení znalec ze seznamu znalců vedeného podle příslušného právního předpisu, na němž se dohodnou bytové družstvo a vkladatel.

4. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o peněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň:

a)      údaje o výši peněžitého dalšího členského vkladu,

b)      ujednání v souladu s usnesením členské schůze, že je uchazeč o členství povinen splatit celou výši dalšího členského vkladu před vznikem členství jako podmínku pro vznik členství, anebo

c)      při založení družstva ujednání v souladu s usnesením členské schůze, jakou část dalšího členského vkladu je povinen uchazeč o členství splatit před vznikem členství a dále, jakým způsobem, v jaké výši splátek a v jakých lhůtách se zavazuje splatit zbývající část dalšího členského vkladu,

d)      ujednání, ke kterému předmětu nájmu se další členský vklad vztahuje.

5. Smlouva o dalším členském vkladu obsahuje, jde-li o nepeněžitý další členský vklad, kromě údajů o účastnících smlouvy, alespoň:

a)      údaje o tom, jaká věc tvoří předmět nepeněžitého vkladu,

b)      prohlášení obou smluvních stran o tom, že ocenění bylo (bude) provedeno soudním znalcem, na jehož osobě se dohodly obě smluvní strany,

c)      výši ocenění nepeněžitého vkladu v penězích.

6. Převzetí vkladové povinnosti k druhému a případně následujícímu dalšímu členskému vkladu členem za trvání členství v družstvu se sjedná dodatkem ke stávající smlouvě o dalším členském vkladu, vždy s vyznačením, ke kterému předmětu nájmu se tento druhý, případně následující další členský vklad vztahuje.

7. Není-li dohodnuto ve smlouvě o dalším členském vkladu jinak, nelze další členský vklad nebo jeho část za trvání členství vracet, ani jinak vypořádávat, vyjma případu, kdy dojde k převodu vlastnického práva k jednotce členovi družstva a další členský vklad se započítává na kupní cenu za tento převod

 

 

III.

Členství v družstvu

 

Článek 7

Vznik členství

 

1. Členství v družstvu je založeno na principu dobrovolnosti a rovnosti všech členů.

2. Členem družstva se může stát pouze fyzická osoba, která dosáhla ke dni vzniku družstva nebo podání přihlášky do družstva alespoň 18 let. Nezletilá fyzická osoba se může stát členem družstva jen jako dědic družstevního podílu.

3. Po splnění podmínek vyplývajících ze zákona a stanov vzniká členství:

a)      při založení družstva dnem vzniku družstva,

b)      dnem rozhodnutí členské schůze družstva o přijetí za člena nebo pozdějším dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, nebo

c)      převodem nebo přechodem družstevního podílu.

 4. O přijetí člena podle odst. 3. písm. b) rozhoduje na základě písemné přihlášky členská schůze na své nejbližší schůzi. Přihláška uchazeče o členství i rozhodnutí družstva o přijetí musí mít písemnou formu a vždy obsahují firmu družstva, jméno a bydliště nebo sídlo uchazeče o členství a vymezení jeho družstevního podílu. Členská schůze v případě kladného rozhodnutí o přijetí určí uchazeči 15 denní lhůtu pro splacení základního vkladu, přičemž členství v družstvu vzniká dnem jeho uhrazení. Pokud nedojde ke splacení základního vkladu ve lhůtě stanovené členskou schůzí, členství v družstvu zanikne. Jedno vyhotovení členské přihlášky potvrzené družstvem spolu s určením dne, ke kterému vzniká členství, vydá družstvo členovi, a to nejpozději do 7 dnů po splacení základního vkladu.

5. Převod družstevního podílu: převod práv a povinností spojených s členstvím v družstvu smlouvou nepodléhá souhlasu družstva. Převodce družstevního podílu ručí za dluhy, které jsou s družstevním podílem spojeny. Právní účinky převodu družstevního podílu nastávají vůči družstvu dnem doručení účinné smlouvy o převodu družstevního podílu družstvu, ledaže smlouva určí účinky později. Tytéž účinky jako doručení smlouvy má doručení prohlášení převodce a nabyvatele o uzavření takové smlouvy. Při převodu musí být splněny podmínky členství dle čl. 7 odst. 2.

6. Přechod družstevního podílu: smrtí člena přechází jeho členství v družstvu na dědice družstevního podílu. S přechodem členství přechází na dědice i nájem bytu v domě.

Dědic družstevního podílu, který nechce být členem družstva, je oprávněn svou účast v družstvu vypovědět, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však 1 měsíc ode dne, kdy se stal dědicem, jinak se k výpovědi nepřihlíží. Výpovědní doba činí 3 měsíce a po dobu jejího běhu není dědic podílu oprávněn se podílet na činnosti družstva. Podá-li dědic výpověď, platí, že se členem družstva nestal.

 

 

Článek 8

Společné členství manželů

 

l. Společné členství manželů v družstvu vzniká, jestliže je družstevní podíl součástí společného jmění manželů.

2. Společné členství manželů zaniká vypořádáním společného jmění manželů nebo marným uplynutím lhůty pro vypořádání společného jmění manželů podle občanského zákoníku.

 

 

Článek 9

Splynutí a přeměna členství

 

1. Ke splynutí družstevních podílů v družstvu dochází v případě, kdy člen nabude za trvání svého členství družstevní podíl jiného člena družstva, nebo nabude část původního družstevního podílu, představovanou družstevním podílem nově vzniklým rozdělením původního družstevního podílu tohoto jiného člena.

2. Družstevní podíly splývají v jeden družstevní podíl v den, kdy člen další družstevní podíl nebo jeho část nabude.

3. Rozdělení družstevního podílu je možné pouze v případě, že je člen nájemcem nejméně dvou předmětů nájmu a má dojít k převodu nebo přechodu družstevního podílu nově vzniklého rozdělením původního družstevního podílu, či více družstevních podílů nově vzniklých rozdělením.

4. Pro převod družstevních podílů, které nově vzniknou rozdělením dosavadního družstevního podílu, se použijí ustanovení o převodu družstevního podílu včetně ustanovení o právních účincích vůči družstvu, avšak s tím, že právní účinky nenastanou přede dnem splacení základního členského vkladu nabyvatelem družstvu ve výši určené těmito stanovami, pokud nabyvatel družstevního podílu není členem družstva.

5. Člen, jehož družstevní podíl byl rozdělen, ručí za dluhy, které jsou s původním družstevním podílem spojeny.

 

 

Článek 10

Zánik členství

 

1. Členství v družstvu zaniká:

a)      dohodou,

b)      vystoupením člena,

c)      vyloučením člena,

d)      převodem družstevního podílu,

e)      přechodem družstevního podílu,

f)       smrtí člena družstva,

g)      prohlášením konkursu na majetek člena,

h)      zamítnutím insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku člena,

i)        doručením vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, nejsou-li členská práva a povinnosti převoditelné, pravomocným nařízením výkonu rozhodnutí postižením členských práv a povinností, nebo právní mocí exekučního příkazu k postižení členských práv a povinností po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, po právní moci rozhodnutí o tomto návrhu

j)        zánikem družstva bez právního nástupce.

 

2. Zánikem členství, které bylo spojeno s právem nájmu k družstevnímu bytu nebo s právem k uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, zaniká také toto právo. Bylo-li se zaniklým členstvím spojeno právo nájmu k více předmětům nájmu nebo práv k uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu, zaniká toto právo ve vztahu ke všem předmětům nájmu. Pokud bývalý člen neuvolní družstevní byt dobrovolně, bude řešit družstvo vyklizení bytu soudní cestou.

3. Členství v družstvu zanikne na základě písemné dohody dnem v této dohodě sjednaným.

4. Člen může z družstva vystoupit, a to písemným oznámením doručeným družstvu. Výpovědní doba při vystoupení z družstva činí jeden měsíc. Běh výpovědní lhůty začíná prvním dnem měsíce následujícího po doručení písemného oznámení o vystoupení družstvu. Členství zanikne uplynutím posledního dne výpovědní lhůty.

5. Člen družstva nebo společní členové družstva mohou být z družstva vyloučeni, jestliže člen:

a)      závažným způsobem nebo opakovaně porušil své členské povinnosti,

b)      poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu, zejména nezaplatil-li nájemné a náklady na služby za dobu alespoň tří měsíců, poškozuje-li byt nebo dům závažným nebo nenapravitelným způsobem, způsobuje-li jinak závažné škody nebo obtíže družstvu nebo osobám, které v domě bydlí nebo užívá-li neoprávněně byt jiným způsobem nebo k jinému účelu, než bylo ujednáno,

c)      poruší-li nájemce hrubě svou povinnost vyplývající z nájmu,

d)      byl-li nájemce pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin spáchaný na družstvu nebo na osobě, která bydlí v domě, kde je nájemcův byt, nebo proti cizímu majetku, který se v tomto domě nachází.

6. Před rozhodnutím o vyloučení je představenstvo družstva povinno udělit členovi písemnou výstrahu. V písemné výstraze musí být věcně uveden a popsán důvod jejího udělení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Dále musí být v písemné výstraze výslovně uvedeno upozornění člena na možnost jeho vyloučení z důvodu uvedeného porušení či porušování členských povinností, spolu s výzvou členovi, aby s tímto porušováním přestal a odstranil případné již vzniklé následky. K tomu se členovi poskytne přiměřená lhůta nejméně v délce 30 dnů.

7. O vyloučení rozhoduje představenstvo družstva. O vyloučení nelze rozhodnout později než ve lhůtě 6 měsíců ode dne, kdy se bytové družstvo dozvědělo o důvodu pro vyloučení, nejpozději však do 1 roku ode dne, kdy důvod pro vyloučení nastal.

8. Rozhodnutí o vyloučení musí obsahovat důvod vyloučení tak, že je věcně uveden a popsán důvod vyloučení, tj. jakým jednáním se člen porušení členských povinností dopustil či dále dopouští, spolu s odkazem na příslušné ustanovení zákona nebo stanov, které člen porušil či dále porušuje. Předcházela-li rozhodnutí o vyloučení písemná výstraha, nemůže být v rozhodnutí o vyloučení měněn důvod uvedený v písemné výstraze. Rozhodnutí o vyloučení musí současně obsahovat poučení vylučovaného člena o jeho právu podat odůvodněné námitky proti rozhodnutí o vyloučení k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení.

9. Rozhodnutí o vyloučení musí mít písemnou formu a musí být doručeno vylučovanému členovi. Proti rozhodnutí představenstva o vyloučení může člen podat odůvodněné námitky k členské schůzi ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení oznámení tohoto rozhodnutí o vyloučení.

10. Proti rozhodnutí členské schůze o zamítnutí námitek může vylučovaný člen podat ve lhůtě tří měsíců ode dne doručení tohoto rozhodnutí návrh k soudu na prohlášení rozhodnutí o vyloučení za neplatné.

11. Rozhodnutí o udělení výstrahy, o vyloučení člena, o zamítnutí námitek proti rozhodnutí o vyloučení, či jiné písemnosti týkající se vyloučení člena z družstva, se vylučovanému členovi doručí doporučeným dopisem do vlastních rukou na jeho adresu uvedenou v seznamu členů. Jde-li vyloučení společných členů-manželů, doručují se všechny písemnosti týkající se výstrahy a vyloučení samostatně každému z manželů.

12. Členství vylučovaného člena zanikne marným uplynutím lhůty pro podání námitek proti rozhodnutí představenstva o vyloučení k členské schůzi nebo dnem, kdy vylučovanému členovi bylo doručeno rozhodnutí členské schůze o zamítnutí jeho námitek.

13. Družstvo může rozhodnutí o vyloučení zrušit. Zrušit rozhodnutí o vyloučení může družstvo i v případech, kdy již probíhá řízení u soudu o prohlášení neplatnosti vyloučení člena z družstva. Podmínkou účinnosti zrušení rozhodnutí o vyloučení je písemný souhlas vylučovaného člena či již vyloučené osoby. Pokud nevysloví písemně souhlas a nepředá či nedoručí jej družstvu do jednoho měsíce ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o zrušení vyloučení doručeno, k rozhodnutí o zrušení vyloučení se nepřihlíží. Toto neplatí, pokud vyloučený člen o zrušení rozhodnutí o vyloučení již dříve písemně požádal.

14. Pokud bylo rozhodnutí o vyloučení platně zrušeno, nebo bylo-li rozhodnuto členskou schůzí nebo soudem o tom, že námitky člena proti rozhodnutí o vyloučení jsou důvodné, platí, že členství v družstvu nezaniklo.

 

 

Článek 11

Nárok na vypořádací podíl

 

1. Zánikem členství v družstvu vzniká bývalému členovi nárok na vypořádací podíl.

2. Vypořádací podíl se rovná výši splaceného základního členského vkladu a splaceného dalšího členského vkladu.

3. Při zániku členství člena družstva, jemuž byl převeden družstevní byt do vlastnictví a na kupní cenu převodu byl započten jeho splacený další členský vklad, jímž se podílel on nebo jeho právní předchůdce na pořízení družstevního bytu (spolu s pozemkem), převedeného mu do vlastnictví, rovná se vypořádací podíl splacenému základnímu členskému vkladu.

4. Podílel-li se bývalý člen na pořízení družstevního bytu i základním členským vkladem, rovná se vypořádací podíl nule.

5. Vypořádací podíl člena, který byl nájemcem družstevního bytu, je splatný uplynutím 3 měsíců ode dne vyklizení družstevního bytu.

 

 

 

Článek 12

Práva a povinnosti člena družstva

 

1. Člen družstva má práva a povinnosti stanovené zákonem a těmito stanovami.

2. Člen má zejména tato základní práva:

a)    účastnit se na jednání a rozhodování členské schůze,

b)   volit a být volen do orgánů družstva, splňuje-li podmínky stanovené zákonem a těmito stanovami,

c)    podávat podněty a návrhy či stížnosti orgánům družstva a požadovat zprávu o jejich vyřízení,

d)   seznámit se před konáním členské schůze, způsobem uvedeným v pozvánce na členskou schůzi, s písemnými podklady pro členskou schůzi, zejména k činnosti a výsledkům hospodaření družstva,

e)    podílet se na činnosti družstva podle těchto stanov a podle usnesení orgánů družstva,

f)    uplatnit podle zákona právo na námitky k členské schůzi a případně na následnou soudní ochranu proti rozhodnutí o vyloučení z družstva,

g)    podat návrh soudu vyslovení neplatnosti usnesení členské schůze, pokud je v rozporu s právními předpisy nebo se stanovami družstva,

h)   obracet se s návrhy nebo stížnostmi k příslušným orgánům bytového družstva a být informován o jejich vyřízení,

i)     uplatňovat svá práva ve vztahu k seznamu členů,

j)     domáhat se za družstvo náhrady újmy proti členovi orgánu družstva nebo splnění jejich povinnosti plynoucí z dohody,

k)   obdržet na svou žádost kopii zápisu z jednání členské schůze.

3. Člen má zejména tyto základní povinnosti:

a)    dodržovat povinnosti člena stanovené zákonem, stanovami a dodržovat usnesení orgánů družstva,

b)   splatit vkladovou povinnost k základnímu členskému vkladu, dále splatit vkladovou povinnost k dalšímu členskému vkladu ve výši, způsobem a ve lhůtách podle smlouvy o dalším členském vkladu,

c)    oznamovat a podle povahy údajů také doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastala, jakož i oznamovat družstvu veškeré změny podstatné pro práva a povinnosti spojené s členstvím v družstvu včetně práv a povinností plynoucích z nájmu družstevního bytu,

d)   plnit svou povinnost z uhrazovací povinnosti podle usnesení členské schůze přijatého v souladu s těmito stanovami.

 

                                                              

Článek 13

Práva a povinnosti družstva vůči členům

 

l. Práva a povinnosti družstva k jeho členům vyplývají ze stanov družstva s tím, že pokud tyto stanovy v rámci zákonného zmocnění nestanoví jinak, platí pro tyto účely příslušná ustanovení zákona.

2. Družstvo má zejména tato práva:

a)      vyžadovat na členovi plnění členských povinností podle těchto stanov a usnesení členské schůze včetně splacení základního členského vkladu a úhrady případného podílu na ztrátě vzniklé z hospodaření družstva,

b)      vyloučit člena z družstva pokud se dopustil jednání podle čl. 10 odst. 5.

3. Družstvo má zejména tyto povinnosti:

a)      řídit se ve svém vztahu k členovi obecně platnými předpisy, ustanoveními těchto stanov a usneseními členské schůze,

b)      zajišťovat plnění usnesení členské schůze ve vztahu k členům včetně výplaty podílu na zisku družstva za příslušné hospodářské období,

c)      vést seznam členů družstva a umožnit členům nahlédnutí do tohoto seznamu,

d)      při zániku členství za trvání družstva vyplatit členovi jeho vypořádací podíl za období trvání členství postupem uvedeným v těchto stanovách.

 

 

 

Článek 14

Členská evidence

 

1. Družstvo vede seznam všech svých členů. Společní členové manželé se v seznamu členů výslovně uvádějí jako společní členové; je-li členem družstva pouze jeden z manželů, uvádí se v seznamu pouze tento z manželů, bez ohledu, že vznikl společný nájem manželů k družstevnímu bytu.

2. Do seznamu členů se zapisuje:

a)    jméno a bydliště nebo sídlo člena s uvedením adresy pro doručování členovi, má-li být doručováno na jinou adresu než je bydliště nebo sídlo člena,

b)   den a způsob vzniku a zániku členství v družstvu,

c)    výše členského vkladu (základního a dalšího) a rozsah splnění vkladové povinnosti k členskému vkladu (základnímu a dalšímu),

d)   určení, ke kterému předmětu nájmu člena nebo k předmětu nájmu jiné osoby se vztahuje každý jednotlivý další členský vklad.

3. Člen je povinen písemně oznámit a podle povahy údaje případně doložit družstvu každou změnu údajů evidovaných v seznamu členů bez zbytečného odkladu poté, kdy tato skutečnost nastala; družstvo je povinno provést zápis zapisované skutečnosti bez zbytečného odkladu poté, co mu bude změna písemně doručena a případně podle povahy údaje prokázána.

 

 

                                                         

III.

Orgány družstva

 

Článek 15

Společná ustanovení

 

l. Družstvo zabezpečuje výkon svých činností prostřednictvím orgánů, kterými jsou:

a)      členská schůze,

b)      představenstvo družstva.

2. Do orgánů družstva mohou být voleni jen členové družstva starší 18 let.

3. Funkční období členů představenstva nesmí přesáhnout 5 let. Členové orgánů mohou být opětovně zvoleni. Funkční období členů voleného orgánu končí všem jeho členům stejně. Jestliže člen představenstva zemře, vzdá se funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí příslušný orgán zvolit do 3 měsíců nového člena.

 4. Člen družstva, který je do své funkce zvolen, může z funkce odstoupit na základě písemného oznámení doručeného orgánu, který jej zvolil.

5. Člen orgánu popř. všichni jeho členové mohou být ze své funkce odvoláni tím orgánem, který je do funkce zvolil. Ke dni účinnosti odvolání musí být zvolen nový člen, případně orgán, který byl z funkce odvolán.

7. Pokud zákon nebo tyto stanovy neurčují požadavek kvalifikované většiny pro jednání a pro přijetí usnesení orgánů družstva, vyžaduje se pro platnost usnesení těchto orgánů jejich řádné svolání, přítomnost nadpoloviční většiny členů orgánů a souhlas většiny hlasů přítomných členů.

8. O každém jednání orgánů družstva se pořizuje zápis, který musí být podepsán předsedou orgánu a jeho dalším členem.

 

 

 

Článek 16

Členská schůze

 

l. Členská schůze je nejvyšším orgánem družstva. Členská chůze rozhoduje o všech zásadních otázkách dotýkajících se činnosti družstva.

2. Členská schůze jedná a rozhoduje na svých zasedáních, na která musí být zváni všichni členové družstva. Členská schůze usnášeníschopná, je-li na jednání přítomna většina členů družstva. Pokud členská schůze rozhoduje o schválení poskytnutí finanční asistence, uhrazovací povinnosti, zrušení družstva s likvidací, přeměně družstva a o vydání dluhopisů, je členská schůze usnášeníschopná, pokud jsou přítomny dvě třetiny všech členů družstva. Usnesení o záležitostech uvedených v předchozí větě musí být přijato dvěma třetinami přítomných členů družstva.

3. Členská schůze

a) mění stanovy,

b) volí a odvolává členy a náhradníky členů představenstva,

c) určuje výši odměny představenstva,

d) schvaluje řádnou, mimořádnou nebo konsolidovanou účetní závěrku, popřípadě mezitímní účetní závěrku,

e) schvaluje smlouvu o výkonu funkce,

f) schvaluje poskytnutí finanční asistence,

g) rozhoduje o námitkách člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení,

h) schvaluje jednání učiněná za družstvo do jeho vzniku,

i) rozhoduje o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty,

j) rozhoduje o uhrazovací povinnosti,

k) schvaluje smlouvu o dalším členském vkladu a její změnu a zrušení,

l) rozhoduje o zrušení družstva s likvidací,

m) volí a odvolává likvidátora a rozhoduje o jeho odměně,

n) schvaluje zprávu likvidátora o naložení s likvidačním zůstatkem,

o) vykonává působnost kontrolní komise podle zákona, přičemž platí, že každý člen družstva má vůči představenstvu stejnou pravomoc jako kontrolní komise,

p) rozhoduje o dalších otázkách, které zákon nebo stanovy svěřují do její působnosti.

4. Členská schůze si může vyhradit do své působnosti rozhodování i o dalších otázkách, které zákon ani stanovy do její působnosti nesvěřují; to neplatí, jestliže se jedná o záležitosti svěřené zákonem do působnosti představenstva družstva.

5. Ten, kdo svolal členskou schůzi, pořídí o jejím průběhu zápis do 15 dnů ode dne konání členské schůze. Každý člen má právo na vydání kopie zápisu. Zápis podepíše ten, kdo členskou schůzi svolal, a pokud jej sepsala jiná osoba, pak jej podepíše i ona.

6. Usnesení členské schůze se osvědčuje veřejnou listinou, jedná-li se o

a) změnu stanov,

b) zrušení družstva s likvidací,

c) přeměnu družstva,

7. Člen nemůže na členské schůzi vykonávat hlasovací právo,

a) je-li v prodlení se splněním vkladové povinnosti k členskému vkladu,

b) rozhoduje-li členská schůze o námitkách tohoto člena proti rozhodnutí o jeho vyloučení z družstva,
c) rozhoduje-li členská schůze o jeho odvolání z funkce člena orgánu družstva,
d) rozhoduje-li členská schůze o schválení poskytnutí finanční asistence ve vztahu k němu.

8. Výkon hlasovacího práva člena lze omezit, vyloučit nebo pozastavit jen tehdy, stanoví-li tak zákon nebo jiný právní předpis.

9. Každý člen družstva, člen představenstva nebo likvidátor se mohou dovolávat neplatnosti usnesení členské schůze podle občanského zákoníku. Bylo-li rozhodnuto mimo členskou schůzi, právo podat návrh zanikne uplynutím 3 měsíců ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl nebo mohl dozvědět o přijetí rozhodnutí.

10. Neplatnosti rozhodnutí jiných orgánů družstva se mohou osoby podle čl. 16 odst. 9 dovolávat pouze tehdy, byla-li tato rozhodnutí činěna v působnosti členské schůze.

11. Důvodem neplatnosti usnesení členské schůze je i jeho rozpor s dobrými mravy.

12. Právo hlasovat na členské schůzi mají členové družstva. Každý člen má při hlasování na členské schůzi 1 hlas.

13. Členská schůze se usnáší většinou hlasů přítomných členů, nevyžaduje-li tento zákon nebo stanovy vyšší počet hlasů.

14. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá ten, kdo svolal původně svolanou členskou schůzi, je-li to stále potřebné, bez zbytečného odkladu, náhradní členskou schůzi se stejným programem, a to stejným způsobem jako původně svolanou členskou schůzi a samostatnou pozvánkou.

15. Náhradní členská schůze je schopna se usnášet bez ohledu na počet přítomných členů.

16. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného programu řádné členské schůze, lze na náhradní členské schůzi rozhodnout jen tehdy, jsou-li přítomni a projeví-li s tím souhlas všichni členové družstva.

17. Svolavatel nejméně 15 dnů přede dnem konání členské schůze zašle pozvánku členům na adresu uvedenou v seznamu členů.

18. Pozvánka musí obsahovat

a) firmu a sídlo družstva,

b) místo a dobu zahájení členské schůze,

c) označení, zda se svolává členská schůze nebo náhradní členská schůze,

d) program členské schůze a

e) místo, kde se člen může seznámit s podklady k jednotlivým záležitostem programu členské schůze, pokud nejsou přiloženy k pozvánce.

19. Má-li dojít ke změně stanov nebo k přijetí usnesení, jehož důsledkem je změna stanov, obsahuje pozvánka v příloze též návrh těchto změn nebo návrh usnesení.

20. Představenstvo svolává členskou schůzi nejméně jednou za každé účetní období.
21. Členská schůze, na které se má projednat řádná účetní závěrka, se musí konat nejpozději do 6 měsíců po skončení účetního období, za které je řádná účetní závěrka sestavena.

22. Představenstvo svolá členskou schůzi vždy, je-li to v důležitém zájmu družstva.
23. Představenstvo svolá členskou schůzi bez zbytečného odkladu také poté, co zjistí, že

a) ztráta družstva dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení ze zdrojů družstva by neuhrazená ztráta dosáhla výše základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti předpokládat, nebo

b) družstvo se dostalo do úpadku nebo do hrozícího úpadku a navrhne členské schůzi přijetí potřebných opatření k nápravě.

24. Představenstvo svolá členskou schůzi, jestliže jej o to požádalo alespoň 10 % členů družstva.

25. Na žádost členů družstva podle čl. 16 odst. 24, nebo v důležitém zájmu družstva může členskou schůzi svolat i jeden nebo někteří členové představenstva nebo likvidátor, jestliže ji mělo svolat představenstvo podle zákona nebo stanov a neučinilo tak bez zbytečného odkladu poté, co tato povinnost vznikla.

                    

 

Článek 17

Představenstvo družstva

 

l. Představenstvo je statutárním orgánem družstva, má tři členy, kteří jsou voleni členskou schůzí. Představenstvo volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, který zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti a je oprávněn jménem statutárního orgánu podepisovat.

2. Předseda představenstva a místopředseda představenstva jednají samostatně.

3. Představenstvo řídí činnost družstva a rozhoduje o všech záležitostech družstva, které nejsou vymezeny zákonem nebo stanovami jinému orgánu.

4. Představenstvo plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za svou činnost. Navenek jedná za představenstvo předseda nebo jeho místopředseda. Stanoví-li zákona pro právní jednání písemnou formu, je právní jednání platné, je-li podepsáno nejméně dvěma členy představenstva.

5. Představenstvo zejména:

   a) svolává členské schůze a připravuje podklady pro jejich jednání,

   b) plní usnesení členské schůze a odpovídá jí za řádnou činnost tohoto orgánu,

   c) sestavuje roční účetní uzávěrku a předkládá jí členské schůzi ke schválení, odpovídá za vedení a výkon administrativy včetně vedení seznamu členů,

   d) předseda představenstva organizuje činnost představenstva, řídí jednání členské schůze, jedná ve věcech, ke kterým jej členská schůze zmocní a zastupuje družstvo navenek,

   e) představenstvo se schází k jednání nejméně čtyřikrát v roce.

6. Předsedovi představenstva náleží odměna dle smlouvy o výkonu funkce.

                                                           

  

Článek 18

Hospodaření družstva

 

l. Družstvo hospodaří v předmětu své činnosti samostatně a na svůj účet.

2. Náklady hradí z fondů, vytvářených ze získaných příjmů z bytového hospodářství a z ostatní hospodářské činnosti.

3. Družstvo vytváří zejména tyto fondy:

   a) fond oprav, do kterého je povinen přispívat měsíčně každý člen družstva částkou, která bude stanovena a průběžně upravována na základě prokazatelných režijních nákladů.

    Z tohoto fondu budou hrazeny opravy, úpravy a údržbové práce na nemovitosti.

   b) provozní fond, ze kterého budou hrazeny zálohy na energie a vodné a stočné, pojištění nemovitosti, daňové povinnosti, služby spojené s řádným provozem, závazky družstva vyplývající z nájmu pozemků, odměnu vyplácenu dle smlouvy o výkonu funkce, popř. jiné úhrady,

    c) další fondy v rozsahu rozhodnutí členské schůze.

4. Tvorba fondů se řídí obecně závaznými právními předpisy a zásadami schválenými členskou schůzí.

5. Splátky kupní ceny a úhrady za služby spojené s užíváním družstevního bytu a domu tvoří nájemné člena družstva.

6. Družstvo je povinno za každý rok sestavit účetní uzávěrku a navrhnout i způsob užití a rozdělení zisku, případně úhrady ztrát. Návrh předkládá představenstvo družstva a schvaluje členská schůze družstva.

7. Zisk se dělí v poměru velikosti podílu člena k součtu podílů všech členů družstva. U členů družstva, kteří byli členy jen část roku, se zisk poměrně krátí. Při rozdělování zisku upřednostněny nezbytné opravy domu.

8. Zisk bytového družstva může být použit pouze k uspokojování bytových potřeb členů nájemců družstevních bytů a k dalšímu rozvoji bytového družstva při uspokojování těchto bytových potřeb.

 

                       

Článek 19

Informační deska

 

Družstvo zřizuje ve svém sídle informační desku. Informační deska je přístupná členům družstva prostřednictvím internetových stránek družstva

                    

 

Článek 20

Nájemní smlouvy

 

1. S každým nájemcem družstevního bytu uzavře družstvo nájemní smlouvu o užívání družstevního bytu nebo družstevního nebytového prostoru.

2. Pro nájem družstevního bytu a družstevního nebytového prostoru použijí se ustanovení občanského zákoníku upravující nájem bytu a nebytového prostoru.

3. Podmínky pro uzavření nájemní smlouvy o nájmu družstevního bytu podle občanského zákoníku nebo stanov se vztahují také na členy, jejichž členství v bytovém družstvu vzniklo převodem družstevního podílu.

4. Člen bytového družstva má zejména právo

a) na uzavření smlouvy o nájmu družstevního bytu na dobu neurčitou, na jehož pořízení se on nebo jeho právní předchůdce podílel dalším členským vkladem, pokud splňuje ostatní podmínky podle tohoto zákona a stanov, a

b) na stanovení nájemného spojeného s užíváním družstevního bytu.

5. Členové, kteří jsou nájemci družstevních bytů, hradí v nájemném bytovému družstvu pouze účelně vynaložené náklady bytového družstva vzniklé při správě těchto družstevních bytů, včetně nákladů na opravy, modernizace a rekonstrukce domů, ve kterých se nacházejí, a příspěvků na tvorbu dlouhodobého finančního zdroje na opravy a investice těchto družstevních bytů.

6. Je-li s družstevním podílem, který je součástí společného jmění manželů, spojen nájem družstevního bytu, jde o společný nájem manželů.

7. Přeměnilo-li se společné členství manželů na výlučné členství jen jednoho z manželů, nemá tato skutečnost vliv na společné nájemní právo.

8. Je-li jeden z manželů výlučným členem bytového družstva, mají oba manželé společné nájemní právo podle občanského zákoníku odvozené od práva nájmu manžela, který je výlučným členem družstva. Zanikne-li členství manžela, od jehož nájemního práva bylo společné nájemní právo odvozeno, zaniká také nájemní právo druhého manžela.

9. Na dědice družstevního podílu přechází nájem družstevního bytu nebo právo na uzavření smlouvy o nájmu, včetně práv a povinností s tím spojených. Družstevní podíl, který byl ve společném jmění manželů, přechází na pozůstalého manžela.

10. Rozdělení družstevního podílu v bytovém družstvu je možné jen tehdy, je-li člen nájemcem nejméně dvou družstevních bytů. K účinnosti rozdělení družstevního podílu dojde nejdříve splněním vkladové povinnosti k základnímu členskému vkladu nabyvatelem rozděleného družstevního podílu. Při rozdělení družstevního podílu a při převodu nebo přechodu družstevních podílů vzniklých rozdělením se určí, se kterým z nových družstevních podílů bude spojen nájem kterého družstevního bytu.

11. Nájemce může zřídit užívací právo k družstevnímu bytu třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem představenstva. Zřízení užívacího práva třetí osobě bez souhlasu představenstva, se považuje za hrubé porušení povinností nájemce.

                                                         

Článek 21

Zrušení a likvidace družstva

 

1. Družstvo se ruší:

  a) usnesením členské schůze družstva, schváleným dvoutřetinovou většinou všech členů

  b) vyhlášením konkursu nebo zamítnutím návrhu na vyhlášení konkursu pro nedostatek majetku

  c) rozhodnutím soudu

  d) jinými zákonem stanovenými způsoby

2. Rozhodnutí členské schůze o zrušení se osvědčuje veřejnou listinou.

3. Po zrušení družstva se vyžaduje jeho likvidace, ledaže celé jeho jmění nabývá právní nástupce.

4. Družstvo zaniká výmazem z veřejného rejstříku

 

 

                                                         Článek 22

Závěrečná ustanovení

1. Dnem nabytí účinnosti těchto stanov pozbývají účinnosti dosavadní stanovy družstva a ustanovení vnitřních předpisů družstva, která jsou v rozporu s těmito stanovami.

2. Těmito stanovami se řídí práva a povinnosti družstva a členů družstva ode dne nabytí účinnosti těchto stanov.

3. Záležitosti, které nejsou upraveny výslovně těmito stanovami, se řídí příslušnými ustanoveními zákona. 

4. Dojde-li ke změně stanov, vyhotoví představenstvo bez zbytečného odkladu nové úplné znění stanov a založí je v předepsané formě do sbírky listin veřejného rejstříku.

5. Tyto stanovy byly schváleny usnesením členské schůze družstva dne 17.6.2014 a nabývají platnosti a účinnosti dnem schválení.

 

 

 

Praha, 17. 6. 2014